Biz bilen telekeçi boluň

Men Telekeçi – munuň özi başlangyç tapgyrda innowasiýa startaplary, işewürligiň täze mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegi goldamak boýunça taslama. Biz telekeçiligiň esaslaryny öwredýäris, iş toparyny döretmäge ýardam edýäris, Siziň işiňizi başlatmak üçin taýýarlyk işlerini geçirýäris.

Arza ber
Biziň uçurymlarymyz
,,Men Telekeçi" Türkmenistanda ýaş telekeçileri goldaýan ilkinji işewürlik akseleratorydyr. Bu taslama kiçi we orta telekeçiligiň ösmegine goşant goşýar. ,,Men Telekeçi" - öz işiňizi döretmegiň ynamly başlangyjydyr.
Bazar ýolbaşçylygy
Strategiki
Netijelilik
Sinergiýa
Biz, işewür pikirleri durmuşa geçirmäge kömek edýäris,
işe başlaýan telekeçilere
ýardam edýäris. Öz işiňizi döretmäge itergi berýäris.
Gözýetim

Gymmatlyklar
Wezipe
Näme üçin bizi saýlaýarlar?
Işiňizi biz bilen dörediň
Startapy başlatmak üçin biziň gurallarymyz:
ŞAHSY
TÄLIM
Tälimçiniň Siziň bilen bilelikde üznüksiz iş alyp barmagy kemsiz iş meýilnamasyny döreder
IŞEWÜRLIK
BILIMINIŇ ESASLARY
Okuwyň dowamynda işewürligiň gurluşynyň esaslaryny öwrenersiňiz
YZYGIDERLI
GOLDAW
Halypalar dörän soraglaryňyza ýardam ederler.
Täzelikler
E-mail
Ady
Telefon
Bize ýazyň
Doldurylan blankany ugrat
Habarlaşmak üçin
Telefon belgiňizi goýuň, biz size jaň ederis!
Bize özüňiz hem jaň edip bilersiňiz!
+993 (12) 922 277
Düwmä basmak bilen, şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemäge razylaşýarsyňyz we gizlinlik syýasatymyz bilen razy bolýarsyňyz